Directorate

First chairman Prof. Dr. Richard Walter Fischer
Koordinator MuniCat (Munich Catalysis)
Lehrstuhl I für Technische Chemie (TC-I), TUM
Lichtenbergstraße 4, 85747 Garching
Tel.: 089 / 289 - 130 72, Mobil: 0170 / 638 53 81
richard.fischer@tum.de
Second chairman (TUM) Prof. Dr. Sebastian Günther
Department Chemie, TUM
Lichtenbergstr. 4, 85748 Garching
Tel.: 089 / 289 - 13403
sebastian.guenther@tum.de
Second chairman (LMU) Dr. Dominik Leitz
F-Select GmbH
Semmelweisstr. 5
82151 Planegg
Tel.: 089 / 740 - 323 30
leitz@f-select.de
Treasurer Prof Dr. Anja Hoffmann-Röder
Department Chemie der LMU München
Butenandtstr. 5-13 (Haus F), 81377 München
Tel.: 089 / 2180 - 779 13, Fax: 089 / 2180 - 779 14
anja.hoffmann-roeder[at]cup.uni-muenchen.de
Secretary Prof. Dr. Lukas Hintermann
Fachgebiet Organische Chemie, TUM
Lichtenbergstr. 4, 85748 Garching
Tel.: 089 / 289 - 136 99, Fax: 089 / 289 - 136 69
lukas.hintermann@tum.de
Office

F-Select GmbH
Dr. Dominik Leitz

Semmelweisstr. 5
82152 Planegg
Tel.: 089 / 740 - 323 30


Internal pages for the Directorate

Internal pages